حضور سید محمد موحد در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی متفاوت تر از دوره های پیشین شکل گرفته است. حضور گفتمانی و ورود تشکیلاتی این سیاست مدار با تجربه اصولگرا باعث گردیده وی با دست پر و تشکیل مجامع مشورتی و کارگروه های تخصصی در سطح مناطق مختلف و تدوین برنامه متناسب با نیاز های حوزه انتخابیه مختلف پای به کارزار انتخاب بگذارد

به گزارش پای حرف, با توجه به اهمیت مرکز استان در تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی منطقه و سکونت طیف عظیم نیروی انسانی تحصیلکرده و دارای سوابق درخشان مدیریتی در سطوح عالی در یاسوج ,مجمع هماهنگی مرکز استان حامیان ایشان با تشکیل 8 کارگروه کمیته روحانیت,کمیته اساتید و پزشکان,کمیته فرهنگیان و کارمندان,کمیته امور زیربنایی و مهندسی,,کمیته جوانان و هنرمندان,کمیته پیشکسوتان دفاع مقدس وکمیته رسانه و فضای مجازی با برنامه ریزی منسجم و مطالعات راهبردی وضعیت حوزه انتخابیه با حضور چهره های صاحب نام سیاسی اجرایی, دانشگاهی و جوانان تشکیل و در حال فعالیت می باشد

پای حرف به زودی جزئیات بیشتری از این مجمع منتشر خواهد نمود

  1. خدایارفتحی ازلیکک بهمئی

    فاکتورهاونقاط اساسی وصل افکاروآرای مجذوب ونفوذدرقلوب مردم درگزینش سیدمحمدموحددرهمه ادوارمختالف مجلس شورای اسلامی بویژه دوره کنونی پیش روی دوم اسفندسال جاری.۱)شخصیت،موحددارای انگیزه کاری درجهت مسولیتی که پذیرفت باخوداتکایی پاسخگوی موکلان خویش بوده وهست هراراده ای راباتمرکزوصبروبردباری وصداقت درمقابل درخواست عمومی وشخصی موکلان خودبکارگرفت ومی گیردباهمه بدون واسطه درارتباط وبااعتمادبه نفس وخوش بینی باشورعلاقه ورغبت همواره به موکلان خویش خدمت ومشکل گشایی میرکردومی کند.تفکرایشان همیشه مثبت بوده ودرهمه موقعیت هاومناسبت هاوبحران هافعالیت چشم گیربیشیشتری ازخودنشان می دادوبامهارت های مختلفی که درخودایجادکرده براحتی پاسخگوی موکلان خودوغیره بوده بدون اینکه کسی ازوی احساس منفی ابرازکندباخلوص نیت پیوسته برای مردم وموکلان خویش خدمتگزاری صادق وپرتلاش بوده بی توجه به رفاه طلبی وبی رغبت به دمادیات ومتعلقات دنیوی بصورت خستگی ناپذیرباعملگرایی جدی به قوانین ومتعهدبه تکلیف پذیری همواره مطیع امررهبری وموقعیت سنجی دقیق درصحنه های مختلف مصالح ومنافع ملی حضورفعالی داشته دیدارچهره به چهره باموکلین خودبدون واسطه وحضورهمیشگی درمراسمات غم واندوه داغدیدگان به سبب آرامش روحی وتسلی خاطرداشتن بازماندگان باابرازهمدردی وهمدلی باآنان وخیلی ازصفات ناگفته ای که ذهن من قادربه آوری نیست پایگاه وجایگاه گزینه برترانتخابات رادرهردلی وقلبی ماندگارکرده بااین همه اوصاف است که باجذب ونفوذدرقلبها فریادمی زنیم موحدانقلابی این باره هم انتخابی والسلام من…… خدایارفتحی ازلیکک بهمئی

  2. خدایارفتحی ازلیکک بهمئی

    سلام مگردیدگاه های ارسالی نشون داده نمی شو؟

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

از اینکه با صبر و متانت پاسخ میدهید سپاسگزاریم -

دهدشت وب | پایگاه خبری تحلیلی دهدشت وب